അക്ഷരം

Aksharam
Screenplay: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 26 January, 1995