വെള്ളിയാഴ്ച

Velliyaazcha
Screenplay: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 31 October, 1969