കടൽപ്പാലം

Kadalpalam
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 25 July, 1969