സിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്

City Of God
കഥാസന്ദർഭം: 

കൊച്ചി നഗരത്തിലെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് രംഗത്തെ തർക്കങ്ങളുടേയും തമിഴ് തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതത്തിന്റേയും രണ്ടു കഥകൾ പരസ്പരപൂരകങ്ങളായി പറയുന്ന ചിത്രം

Runtime: 
147മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 23 April, 2011

S2puiORqmFg