മിടുമിടുക്കി

Mitumidukki(Malayalam Film)
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
തിങ്കൾ, 9 September, 1968