വാസ്തുഹാര

Vasthuhara (Malayalam Movie)
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 3 May, 1991

സി വി ശ്രീരാമന്റെ ചെറുകഥയെ ആസ്പദമാക്കി നിർമ്മിച്ച ചിത്രം