തളിരുകൾ

Released
Thalirukal
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 26 January, 1967