ലൈഫ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ

Life is beautiful (Malayalam Movie)
Screenplay: 
Dialogues: 
Direction: