അവൾ

Aval

സംവിധായകൻ അസീസിന്റെയും ഛായാഗ്രാഹകൻ മങ്കട രവിവർമ്മയുടെയും ആദ്യ ചിത്രം