അവൾ

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 

സംവിധായകൻ അസീസിന്റെയും ഛായാഗ്രാഹകൻ മങ്കട രവിവർമ്മയുടെയും ആദ്യ ചിത്രം