തറവാട്ടമ്മ

Tharavattamma
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 16 September, 1966