കള്ളിപ്പെണ്ണ്

Kallippennu
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 11 November, 1966