മുറപ്പെണ്ണ്

Released
Murapennu
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 24 December, 1965