കാവ്യമേള

Kavyamela
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 22 October, 1965