ഉറുമി

Urumi
കഥാസന്ദർഭം: 

1498 ൽ കാപ്പാട് കപ്പലിറങ്ങിയ വാസ്കോഡ ഗാമയെ കൊലപ്പെടുത്താൻ തക്കം പാർത്തു നടന്ന ചിലരുടെ കഥയാണ് ഉറുമി.

റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 31 March, 2011

vTegYTfNZak