കാത്തിരുന്ന നിക്കാഹ്

Kathirunna nikah
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 7 October, 1965