രുദ്രാക്ഷം

Rudraksham (Malayalam Movie)
Producer: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Wednesday, 2 November, 1994