പ്രദക്ഷിണം

Pradakshinam
Screenplay: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 8 July, 1994