മാനത്തെ വെള്ളിത്തേര്

Manathe Vellitheru
Screenplay: 
Dialogues: 
Direction: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 11 November, 1994

manathe vellitheru image