ചാമരം

Chamaram-Malayalam Movie 1980
Screenplay: 
Direction: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 19 September, 1980