തീക്കടൽ

Theekkadal
Screenplay: 
Dialogues: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
ചൊവ്വ, 4 March, 1980

theekkadal poster