വാളെടുത്തവൻ വാളാൽ

Valeduthavan Valal
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 25 January, 1979