വെങ്കലം

Venkalam (Malayalam Movie)
Story: 
Direction: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 22 January, 1993