ആശ

Asha
Screenplay: 
Dialogues: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 21 October, 1982