വാടകയ്ക്ക് ഒരു ഹൃദയം

Released
Vadakaykk oru hridayam
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 

vadakakk oru hridayam poster