ഏതോ ഒരു സ്വപ്നം

Etho oru swapnam

കെ സുരേന്ദ്രന്റെ ഭിക്ഷാംദേഹി എന്ന നോവലിന്റെ ചലച്ചിത്രാവിഷ്ക്കരണം