തോൽക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ല

Tholkkan enikku Manassilla