കർത്തവ്യം

Karthavyam
Direction: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 27 August, 1982