ചിന്താവിഷ്ടയായ ശ്യാമള

Chinthavishtayaya Syamala
കഥാസന്ദർഭം: 

നിരുത്തരവാദപരമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരുവന്റെ കുടുംബത്തിനുണ്ടാവുന്ന വിഷമങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള സിനിമയാണിത്. 

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
158മിനിട്ടുകൾ