അഭിനയം

Abhinayam
Screenplay: 
Direction: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 20 March, 1981