പൂനിലാമഴ

Poonilamazha
Screenplay: 
Dialogues: 
Direction: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 31 May, 1997