കല്യാണപ്പിറ്റേന്ന്

Kalyanappitennu (Malayalam Movie)
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
150മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 1 May, 1997