സത്യത്തിന്റെ നിഴലിൽ

Sathyathinte nizhalil
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 10 October, 1975