പത്മരാഗം

Padmaragam
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 14 November, 1975