നഗരം സാഗരം

Nagaram sagaram
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 28 June, 1974