വിദ്യാർത്ഥികളേ ഇതിലേ ഇതിലേ

Vidyarthikale ithile ithile
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 19 May, 1972