ഈസ മതിലകം

Essa Mathilakam
ഈസ സയിദ്
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 3
സംവിധാനം: 2
സംഭാഷണം: 1
തിരക്കഥ: 2