പ്രാഞ്ച്യേട്ടൻ കലക്കീണ്ടു്

പ്രാഞ്ച്യേട്ടൻ കലക്കീണ്ടു്ന്നു് പറയാണ്ടു് പറ്റില്ല്യാട്ടാ. നിക്കേറ്റിഷ്ടായതു് പുണ്യാൾന്യാ. പുണ്യാളൻ പ്രാഞ്ച്യേട്ടന്റെ കഥേം കേട്ടു് കെടക്കണ ആ കെടപ്പ്ണ്ടല്ലാ, ങ്ങനെ കൂളായിട്ടങ്ങടു് മൂളണ കേട്ടാ തോന്നും മൂപ്പരെങ്ങാണ്ടു് പണ്ടു് പ്രാഞ്ച്യേട്ടന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റായിര്ന്നൂന്നു്.

പിന്നെ പത്മശ്രീന്നു് പറഞ്ഞേനു് ചവു്ട്ട്യാ ചവു്ട്ടു്ണ്ടല്ലാ, അതു് ക്ലാസ് ചവു്ട്ടായിര്ന്നു് ട്ടാ.

ജഗതി തലകുത്തിനിക്കാൻ പോയിട്ടു് വീണപ്പോ ആ ചെർക്കൻ കെടന്നു് ആർമാദിച്ചെ വെല്ല്യ സുഖായില്ല്യാട്ടാ. അതിത്തിരി ഓവറായില്ല്യെ.

ഇത്ര്യൊക്ക്യാ എനിക്കു തോന്ന്യേ.