ചന്ദ്രമോഹൻ

Chandramohan
ചന്ദ്രമോഹൻ (ശങ്കരാഭരണം ഫെയിം)