ബൃന്ദ

Brinda

80-90 കളിലെ സിനിമകളിൽ ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിരുന്ന ബൃന്ദ