മികച്ച കലാസംവിധാനം

Primary tabs

അവാർഡ് നേടിയ വ്യക്തി വർഷംsort descending സിനിമ
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ജെ ജെ മിറാൻഡ ഒതേനന്റെ മകൻ
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ജെ ജെ മിറാൻഡ ഓതേനന്റെ മകൻ
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ആർ ബി എസ് മണി 1971 ലഭ്യമല്ല*
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ദേവദത്തൻ 1972 സ്വയംവരം
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് സുരേന്ദ്രൻ 1973 ലഭ്യമല്ല*
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ആർടിസ്റ്റ് നമ്പൂതിരി 1974 ഉത്തരായനം
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ഭരതൻ 1975 പ്രയാണം
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ശിവൻ 1977 കൊടിയേറ്റം
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ഭരതൻ 1980 ചാമരം
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് പത്മനാഭൻ 1980 ചാമരം
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ഭരതൻ 1981 ലഭ്യമല്ല*
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ഭരതൻ 1981 ചാട്ട
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ഭരതൻ 1982 ഓർമ്മയ്ക്കായി
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ഭരതൻ 1982 ഓർമ്മയ്ക്കായി
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ഭരതൻ 1983 കാറ്റത്തെ കിളിക്കൂട്
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് പി ജയസിംഗ് 1985 സീൻ നമ്പർ 7
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് കെ ശേഖർ 1986 ഒന്നു മുതൽ പൂജ്യം വരെ
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് പി കൃഷ്ണമൂർത്തി 1987 സ്വാതി തിരുനാൾ
ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് കൃഷ്ണമൂർത്തി 1989 ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥ
ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് സാബു സിറിൾ 1995 കാലാപാനി
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് സാബു സിറിൾ 1995 കാലാപാനി
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് സമീർ ചന്ദ 1998 ദയ
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് എ വി ഗോകുൽദാസ് 2000 സായാഹ്നം
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് എം ബാവ 2003 മുല്ലവള്ളിയും തേന്മാവും
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് രാജാ ഉണ്ണിത്താൻ 2004 അകലെ

Pages