മികച്ച കലാസംവിധാനം

അവാർഡ് നേടിയ വ്യക്തിsort descending വർഷം സിനിമ
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ഭരതൻ 1980 ചാമരം
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ഭരതൻ 1975 പ്രയാണം
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ഭരതൻ 1983 കാറ്റത്തെ കിളിക്കൂട്
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ഭരതൻ 1981 ലഭ്യമല്ല*
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ഭരതൻ 1981 ചാട്ട
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ഭരതൻ 1982 ഓർമ്മയ്ക്കായി
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ഭരതൻ 1982 ഓർമ്മയ്ക്കായി
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് പത്മനാഭൻ 1980 ചാമരം
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് സുജിത് 2011 നായിക
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ആർ ബി എസ് മണി 1971 ലഭ്യമല്ല*
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ജെ ജെ മിറാൻഡ ഒതേനന്റെ മകൻ
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ജെ ജെ മിറാൻഡ Othenante makan
ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് സാബു സിറിൾ 1995 കാലാപാനി
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് സാബു സിറിൾ 1995 കാലാപാനി
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ദേവദത്തൻ 1972 സ്വയംവരം
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് മുത്തുരാജ് 2009 കേരളവർമ്മ പഴശ്ശിരാജാ
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് പി കൃഷ്ണമൂർത്തി 1987 സ്വാതി തിരുനാൾ
ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് കൃഷ്ണമൂർത്തി 1989 ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥ
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് എ വി ഗോകുൽദാസ് 2000 സായാഹ്നം
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് എ വി ഗോകുൽദാസ് 2016 കമ്മട്ടിപ്പാടം
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് മനു ജഗത് 2008 കൽക്കട്ടാ ന്യൂസ്
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് എൻ ശിവൻ 1977 കൊടിയേറ്റം
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് കെ ശേഖർ 1986 ഒന്നു മുതൽ പൂജ്യം വരെ
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് സന്തോഷ് രാമൻ 2017 ടേക്ക് ഓഫ്
സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് പി ജയസിംഗ് 1985 സീൻ നമ്പർ 7

Pages