എൽ ആർ അഞ്ജലി

Name in English: 
LR Anjali
L R Anjali
Artist's field: