ഫ്രാൻസിസ് ഡി ഡേവിഡ്

Name in English: 
Francis D David