കരുൺ മനോഹർ

Name in English: 
Karun Manohar
Karun Manohar
Date of Death: 
Thursday, 26 December, 2019

അരുൺ മനോഹറിന്റെ സഹോദരൻ. അസി. സംവിധായകനായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കരുൺ,2019 ഡിസംബർ 26 നു ഒരു വാഹനാപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു.