പ്രകാശ് സ്റ്റുഡിയോ കതിരൂർ

Name in English: 
Prakash Studio Kathiroor
Alias: