ശിവകുമാർ പടന്നക്കാട്

Name in English: 
Sivakumar Padannakadu
Artist's field: 
Alias: