നിഷ

Name in English: 
Nisha
Alias: 
Nisha - For the people

ഫോർ ദ പീപ്പിൾ സിനിമയിൽ നിന്റെ മിഴിമുനകൊണ്ടെന്റെ എന്ന ഗാനത്തിലുള്ള നടി.