പദ്മാവതി റാവു

Name in English: 
Padmavati Rao
Padmavati Rao
Alias: 

കന്നഡ നടി. പ്രണയമീനുകളുടെ കടലിലൂടെ മലയാളത്തിൽ.