കേശവൻ കെ ജി ഇടപ്പാൾ

Name in English: 
Kesavan K G Edappal

അസി. വസ്ത്രാലങ്കാരം