മാസ്റ്റർ ആലിം സ്യാൻ

Name in English: 
Master Alim Zyan
Alias: